lokalizacja
Szczecin Ul. Krzywoustego 3, 70-244
czas pracy
Pon-Pt 9.00 - 17.00 Sb - Nd nieczynne

Sprawy związane z upadłością konsumencką w Szczecinie

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka Szczecin - oferta naszej kancelarii

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma charakter postępowania sądowego i zostało uregulowane ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Możliwość skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej ma na celu pomoc niewypłacalnemu dłużnikowi, który znalazł się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej.

Nasi adwokaci, wychodząc naprzeciw powyższemu problemowi, indywidualnie zabezpieczą interesy niewypłacalnego konsumenta na każdym etapie postępowania, poprzez sporządzenie odpowiedniego wniosku, doradztwo jakie dokumenty zgromadzić, a także zapewnią profesjonalną reprezentację klientów przed sądem.

Nabyte przez lata doświadczenie umożliwi zakończenie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oddłużeniem dłużnika i jego powrót do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie (potocznie ogłoszenie bankructwa) osób fizycznych w trudnej sytuacji materialnej, które nie radzą sobie z zaciągniętymi zobowiązaniami.

Upadłość konsumencka wiąże się z postępowaniem sądowym, które wszczyna wniosek osoby fizycznej (konsumenta), nie prowadzącej działalności gospodarczej lub w określonych przypadkach wniosek wierzycieli o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony do właściwego sądu rejonowego.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Z instytucji upadłości konsumenckiej skorzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli konsumenci.

Podstawowym kryterium ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest popadnięcie przez konsumenta w niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe, jeżeli sąd stwierdzi, że dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób umyślny lub niewypłacalność dłużnika nastąpiła wskutek rażącego niedbalstwa.

Ponadto upadłość konsumencka nie może być orzeczona przez sąd, jeżeli dłużnik:

Jakie skutki ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe zakończone ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przez sąd ma na celu oddłużenie w następujący sposób:

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wstrzymuje postępowania sądowe, egzekucyjne oraz windykację polubowną. Upadłość konsumencka jednocześnie powoduje, że konsument traci prawo do swobodnego rozporządzania swoim majątkiem. Wynika to z faktu, że po ogłoszeniu upadłości majątek dłużnika przekształca się w masę upadłości, a według prawa masą upadłości zarządza syndyk.

Istotne jest, że całkowite umorzenie długów klientów w postępowaniu upadłościowym możliwe jest tylko w przypadku wykazania sądowi przez dłużnika, że nie posiada on żadnego majątku.

Upadłość Szczecin - jak przebiega postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W celu zainicjowania postępowania upadłościowego należy złożyć wniosek wraz z załącznikami i opłatą skarbową we właściwym sądzie rejonowym.

Po złożeniu wniosku, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia przez sąd, wydane zostanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej w Szczecinie. Następnie w toku postępowania upadłościowego wyznaczony zostanie syndyk, którego zadaniem jest ustalenie i likwidacja majątku konsumenta, czyli tzw. masy upadłości.

Syndyk sporządza projekt planu spłaty lub informację o zaistnieniu przesłanek do umorzenia zobowiązań bez jego ustalenia albo do odmowy oddłużenia, a następnie przekazuje go sądowi. Na tym etapie postępowania istotny jest fakt, czy upadły posiada majątek oraz czy będzie dokonywać spłaty długów według planu. Po wykonaniu spłat następuje zwolnienie upadłego ze spłaconych długów, a ewentualne nieuregulowane zadłużenia zostają umorzone.

W przypadku, gdy konsument nie posiada majątku i nie jest w stanie wykonać spłat według planu, to zostaje oddłużony i na tym kończy się postępowanie. Warunkowe umorzenie długów na okres 5 lat może nastąpić w przypadku, gdy brak możliwości spłaty nie ma charakteru trwałego.

Nasza kancelaria prawna zajmuje się także takimi sprawami jak odszkodowania komunikacyjne. Nasz prawnik w Szczecinie świetnie zna prawo cywilne, więc może zaoferować doradztwo prawne Szczecin na wysokim poziomie. Zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą szczecińską kancelarią adwokacką

Skontaktuj się z nami
Adwokat Murawski